x
Podcast banner

Beluister nu de nieuwste aflevering van onze podcast 'Ondernemerschap in de techniek'!

Geef overstappers een kans in techniek


Experimenten instroom overstappers 2023/2024

Wil jij als ondernemer nieuwe ervaringen opdoen, een (tijdelijke) loonkloof dichten voor iemand die een overstap maakt naar de techniek, of experimenteren met nieuwe instroom en inzet van personeel? Zet dan samen met ons een experiment op om overstappers een kans te geven én om zelf te groeien en blijven ontwikkelen.


De komende maanden is ons streven om samen met ondernemers meerdere experimenten op te zetten en uit te voeren. De behoefte van jou, als ondernemer is hierin leidend. Jij bepaalt zelf de invulling van het  experiment en deelt de opgedane kennis en ervaringen, zodat ook collega-ondernemers hiervan leren. Techniekcoalitie Brabant stelt per experiment een maximaal budget van € 7.500,- beschikbaar. 

Verschillende soorten experimenten

Bij voorkeur stimuleren we verschillende soorten experimenten. Onderstaand enkele voorbeelden:

Met behulp van bijvoorbeeld vertaalsoftware of de inzet van camera’s kan de communicatie tussen collega’s, op afstand of anderszins worden verbeterd waardoor informatie laagdrempeliger gedeeld en sneller, beter en efficiënter gewerkt kan worden.

Onder andere het aantal vrouwen en mensen die parttime werken is relatief beperkt in de bouw. Bedrijven die voor de instroom van nieuwe werknemers in specifieke doelgroepen willen investeren, kunnen we helpen met een beperkt budget

nieuwe werknemers sneller en beter laten communiceren door een gerichte cursus vaktaal, taallessen tijdens werktijd, de realisatie van handboeken of films in meerdere talen, onboarding programma’s in meerdere talen. 

Investeren in een nieuwe werknemer loont. Door een leermeester te benoemen die de nieuwe werknemer begeleidt, vragen kan beantwoorden en kennis kan bijbrengen, zal deze zich veel sneller thuis voelen in het bedrijf en wordt de kans op een langdurige match tussen werknemer en werkgever vergroot. deze te begeleiden

Werving van personeel op basis van skills in plaats van op basis van functieprofielen, cv’s en vooropleidingen.

Als een werkgever twijfelt over het in dienst nemen van een zij-instromer en niet het risico wil nemen dat deze persoon uitvalt en de werkgever vervolgens wel kosten moet dragen, kunnen we de werkgever hiermee tijdelijk financieel helpen. Ook om een loonkloof tussen het voormalige werk van een overstapper en het nieuwe werk te dichten, kan (tijdelijk) extra budget beschikbaar worden gesteld

De opzet

We zijn op zoek naar minimaal 5 en maximaal 7 bedrijven (of samenwerkingsvormen van bedrijven) die elk een pilot op een van de thema’s wil uitvoeren. Per pilot is maximaal € 7.500 beschikbaar. Bij voorkeur komen we tot een spreiding in Brabant en een spreiding van bedrijven over de installatietechniek, metaal, metalektro en bouw. De ambitie hierbij is om tot duurzame plaatsingen van werknemers te komen.

Begeleiding

Voor de intake, selectie en begeleiding tijdens het experiment is vanuit TCB een vast aanspreekpunt beschikbaar; Peggy de Neef. Zij is telefonisch en per e-mail bereikbaar via:

Ook zullen de bedrijven die de diverse experimenten uitvoeren tenminste eenmaal bij elkaar worden gebracht om kennis uit te wisselen. Er wordt na afloop geëvalueerd en een kort advies opgesteld voor duurzame inbedding van instrumenten of advies inclusief succes- en faalfactoren.    

Communicatie

Een voorwaarde voor deelname is dat we na afloop van het experiment een artikel of filmpje maken over het experiment, met daarin zowel opgedane ervaringen, als wat het experiment inhield. Ook  en hoe dit experiment ook collega-ondernemers kan helpen. 

Planning, werving & selectie

Tot 1 januari 2024 zullen bedrijven worden geworven om experimenten uit te voeren. De experimenten moeten zijn uitgevoerd, gefactureerd en afgerond voor 1 juli 2024. We willen dat bedrijven zich melden – eventueel met ondersteuning door Peggy de Neef – via onderstaande button naar een aanmeldformulier, zodat we vervolgens op basis van de aanmeldingen een selectie kunnen maken van de experimenten die wij met extra budget een kans willen geven.

Voorwaarden

De (maximale) bijdrage wordt beschikbaar gesteld indien de ondernemer (aanvrager):

  • Een aanvraagformulier heeft ingediend
  • Goedkeuring van TCB heeft gekregen op de aanvraag met daarin een maximaal beschikbaar te stellen bedrag
  • Voor 1 juli 2024 een schriftelijk verslag heeft ingediend van de ervaringen rondom het experiment, vervolgstappen en adviezen voor collega-ondernemers
  • Een overzicht van gerealiseerde uitgaven aanlevert (waar mogelijk inclusief facturen / betalingsbewijzen of zicht op loonkosten, etc.) en inzicht geeft in de eigen urenbesteding van werknemers
  • De bijdrage wordt in principe aan het eind van het experiment – op basis van een verantwoording (hiervoor wordt een formulier beschikbaar gesteld) en goedkeuring hiervan – beschikbaar gesteld. Het is mogelijk om eenmaal tussentijds – op basis van betaalde facturen en/of inzicht in ureninzet – een voorschot van maximaal 50% op de toegekende maximale bijdrage aan te vragen. Indien het experiment niet of niet volledig is uitgevoerd behoudt TechniekCoalitie Brabant het recht om (een deel van) de reeds verstrekte bijdrage terug te vorderen en/of (een deel van) de totale toegezegde maximale bijdrage niet uit te betalen.

 

Selectie

Op basis van de ingediende aanvragen zal een selectie worden gemaakt door Techniekcoalitie Brabant. Aanmeldformulieren dienen uiterlijk 31 december binnen te zijn bij overstappers@techniekcoalitiebrabant.nl. Na 31 december wordt er een selectie gemaakt en worden de indieners geïnformeerd of ze kunnen deelnemen, waarna het experiment direct start. 


De experimenten worden mogelijk gemaakt door Techniekcoalitie Brabant in samenwerking met provincie Noord-Brabant.